prohlášení

Jsme skupina mladých lidí a občanů ČR. Považujeme negativní kampaň proti současné vládě za jednostrannou. Nechceme tuto vládu přehnaně oslavovat, ale chybí nám příslovečná druhá strana mince. Myslíme si, že vláda je svou činností prospěšná České republice a jsou nespravedlivě kritizovány některé její pozitivní reformní kroky. Chceme, aby krom kritiky zaznívalo i: „Díky vládě!“

Díky vládě…

…za odvahu podniknout potřebné reformní kroky!

Reformy, které jsou vládou předkládány, považujeme za smysluplné a směřující ke skutečnému řešení soudobých palčivých problémů. Zejména v oblastech zdravotnictví, státních financí, školství, životního prostředí a zahraniční politiky.

…za odvahu předcházet problémům, které svým rozsahem překračují horizont jednoho vládního období!

Máme na mysli mimo jiné problematiku stárnutí populace. Již teď víme, že stárnutí populace bude mít na náš sociální i ekonomický systém významné dopady. Kroky k jejich předcházení jsou nepopulární. Jsme tedy rádi, že v čele státu nestojí lidé, kteří by z důvodů „falešné politické prozíravosti“ zavírali oči před problémy, které svým dopadem přesahují časové vymezení jejich politického mandátu.

…za svědomitou přípravu evropského předsednictví!

Tuto událost vnímáme jako historickou možnost ukázat v evropském kontextu, že obyvatelé ČR mají svůj názor a že jim není lhostejné směřování celého projektu EU. Děkujeme za to, že vláda udržuje racionální proevropský směr, který není zatížen přílišným skepticismem ani přehnaným adorováním.

Chceme současné vládě vzkázat, …

Za výše uvedená pojmenování jsme odhodláni se postavit „Demonstrací pro vládu“ dne
12. 11. 2008 od 12:30h před Strakovou akademií.

Podepsáni: